ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ

Трудовий потенціал та його роль у розвитку національної економіки

	Трудовий потенціал та його роль у розвитку національної економіки

 

Стаття Романа Яковенка, кандидата економічних наук, доцента ЦНТУ

Якість трудового потенціалу– це сукупність демографічних, медико-біологічних, професійно-кваліфікаційних, соціальних, психофізич-них, моральних та інших ознак.

За станом на 2010 р. основна частка працездат­ного населення зайнята у промисловості та торгівлі (40,5%), сільському та лісовому господарстві (19,2%), освіті (8%).

Населення працездат­ного віку є основою формування всіх інших категорій насе­лення, пов’язаних із процесом зайнятості. У віковій струк­турі населення України частка осіб працездатного віку становить 56%, відповідно серед міського населення 60%, сільського 49%. Тенденції зростання чи скорочен­ня його чисельності залежать від процесів народжуваності та смертності. Населення працездатного віку є основою зайнятості в різних галузях національної економіки.

Теоретично можливою є повна зайнятість усього праце­здатного населення. Однак важливою умовою зайнятості є наявність робочих місць та економічні потреби в збільшен­ні чи зменшенні їх кількості.

Населення працездатного віку становить кількісну ос­нову іншої категорії економічно активного населення, до якого також належить молодше і старше за працездатне зайняте населення. Отже, потенційно працездатного насе­лення може бути більше, ніж населення працездатного віку. Зайняте працездатне населення Тк це економічно ак­тивне населення.

Для визначення ефективності використання зайнятої праці можна скористатися формулою виробничої функції:

Qц = F(Т, К)

Якщо припустити, що у виробництві продукту Qц бе­руть участь лише зайняті працею протягом робочого часу t, то формула виробничої функції буде такою: 

Qц = Тkxqmxt

де Q фізична кількість виробленої продукції;

ц ціна одиниці продукції;

Тk чисельність зайнятих;

qm про­дуктивна сила одного зайнятого;

t час праці.

Таблиця 1

Система показників оцінки якості трудового потенціалу

№ п/п

Якісна ха-рактеристика

Показник

1.

Загальна і спеціальна освіта

Частка працездатного населення із середньою освітою в загальній чисельності працездатного населення.

2.

Кваліфіка-ційна підготовка

Частка працездатних, що закінчили навчання у профтехучилищах, технічних училищах із тривалістю навчання від 1 до 4 років, у загальній чисельності працездатного населення.

3.

Здоров’я

Середня тривалість хвороби одного працездатного.

Кількість випадків захворювання одного працездатного за рік.

Частка інвалідів І і ІІ груп без права працювати у загальній чисельності працездатного населення.

Частка працездатного населення, що перебуває на диспансерному обліку внаслідок загального захворювання, в загальній чисельності працюючих.

Частка інвалідів ІІ робочої і ІІІ груп у загальній чисельності працездатних.

Частка осіб фертильного віку з ускладненою спадковістю у загальній чисельності населення.

4.

Поновлення спеціальних знань

Частка працездатних, що підвищували свою кваліфікацію, у загальній чисельності працездатного населення.

Частка працездатних, що оволодівають новими професіями та спеціальностями, у загальній чисельності працездатного населення.

5.

Стать і вік

Середній вік працездатних.

Відхилення фактичної вікової структури працездатного населення від регіонального нормативу потреби в робочій силі певного статевого складу, які обчислюють на підставі структури робочих місць за статтю по галузях спеціалізації.

Відхилення середнього віку працездатного населення від регіонального вікового нормативу, яке обчислюють на основі структури робочих місць за віком по галузях  спеціалізації.

6.

Сімейна структура

Кількість дітей дошкільного віку на 1000 матерів працездатного віку.

Частка сімей, у яких три і більше утриманців на одного працюючого.

Обсяг виробленої продукції Qц є продуктивною силою всіх зайнятих в національній економіці Тk(аналогічно на підприємстві, в регіоні тощо) за час праці tпри продуктив­ній силі одного зайнятого qm.

Продуктивна сила одного зайнятого вимірюється дво­ма методами:

1.  Визначають продуктивність праці одного зайнятого як відношення обсягу виробленого продукту Qц до чисель­ності зайнятих Тkt:

qmц = Qц/Тkt

Величина qmц позначає кількість виробленої продукції одним зайнятим за одиницю часу праці t.Величина qmц зростатиме за умов:

якщо Qц незмінна, а Тkабо tзменшуються;

якщо темпи зростання Qц вищі, ніж темпи зростан­ня Tk;

якщо зростає продуктивна сила зайнятих qm(це мож­ливо при зростанні капіталоозброєності одного зайнятого).

2. Визначають трудомісткість одиниці продукції як від­ношенням чисельності зайнятих Тkза час праці tдо обсягу виробленої продукції Qц:

tq = Tkt/Qц

Величина tqхарактеризує кількість праці, затраченої за одиницю часу t, яка міститься в одиниці продукції Qц вартістю 1 гривня.

Ефективність використання робочої сили характеризу­ватиметься:

  за першого методу зростанням продуктивності праці одного зайнятого qmц за одиницю часу праці t;

  за другого методу зменшенням кількості праці tqв одиниці продукції qmц вартістю 1 гривня.

Обидва методи є важливими, оскільки перший визна­чає кількість виробленого продукту одним зайнятим, дру­гий кількість праці в одиниці продукції.

Використана література:

1. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – Кіровоград : „Пік”, 2009. – 548 с. : іл.

2. Яковенко Р. В. Національна економіка : навч. посіб. / Роман Яковенко. – [2-ге вид., випр.]. – Кіровоград : „КОД”, 2010. – 548 с. : іл.

3. Заблоцький Б. Ф. Перехідна економіка : посіб. / Заблоцький Б. Ф. – К. : ВЦ „Академія”, 2004. – 512 с. (Альма-матер).

4. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України : Національна макроекономіка : посіб. / Заблоцький Б. Ф. – К. : Академвидав, 2003. – 368 с. (Альма-матер).

977 0
НОВИНИНайсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.