ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ
23.03.2017 | 12:05

Начальник обласного управління СБУ розповів про роботу спецслужби

Начальник обласного управління СБУ розповів про роботу спецслужби

Роки iснування української незалежної держави довели, що українське суспiльство, обравши європейську модель розвитку, впевнено рухається вперед. У цьому розвитку Служба безпеки України вiдiграє важливу роль, захищаючи державний суверенiтет, територiальну цiлiснiсть, стабiльнiсть у полiтичнiй та економiчнiй сферах життя, запроваджуючи заходи з попередження i протидiї терористичним та екстремiстським проявам.

Сьогоднi спецслужба вийшла на якiсно новий рiвень, -  розповiдає начальник Управлiння СБ України в Кiровоградськiй областi Олег Аркуша. - Ми по праву вiдзначаємо друге народження української спецслужби, яка вже загартована в умовах вiйни проти України. Офiцери СБУ одними з перших стали на фронтi боротьби за захист Незалежностi, суверенiтету та територiальної цiлiсностi України.

Чи беруть участь спiвробiтники Кiровоградського управлiння у Антитерористичнiй операцiї на Сходi країни? Хотiлося б дiзнатися про безпосередню роль представникiв кiровоградської Служби безпеки у зонi АТО.

Подiї на Сходi України не обiйшли i наше Управлiння. З вересня 2014 року спiвробiтники Управлiння постiйно виконують завдання у районi АТО. 

Вони виконують спецiальнi завдання iз запобiгання, виявлення та припинення терористичних актiв та злочинiв, пов’язаних iз сепаратистською та екстремiстською дiяльнiстю. Проводяться попереджувальнi, режимнi, органiзацiйнi та профiлактичнi заходи. Декiлькох спiвробiтникiв Управлiння вiдзначено державними та вiдомчими нагородами. 

Олеже Миколайовичу, чи змiнилися кардинально завдання та прiоритети в роботi  Кiровоградського управлiння сьогоднi? Що притаманно саме для центрального регiону?

Визначення прiоритетiв СБУ в цiлому та Управлiння як її складової частини – це прерогатива керiвництва держави i Служби. Звiсно, основними завданнями Служби у будь-який час залишається контррозвiдувальна та антитерористична дiяльнiсть, захист нацiональної державностi та боротьба з корупцiєю.

Останнiм часом на перший план вийшов захист iнформацiйної безпеки. Гiбридна вiйна проти України включає iнформацiйнi атаки через соцiальнi спiльноти, учасники яких розповсюджують заклики сепаратистського характеру та активно пропагують антиконституцiйну дiяльнiсть, манiпулюючи масовою свiдомiстю населення.

Саме через мережу Iнтернет намагалася дiяти лiквiдована нами мiсцева група, яка  намагалась дестабiлiзувати соцiально-полiтичну ситуацiю в областi, створюючи так звану «Кiровоградську народну республiку». Вказана органiзацiя дiяла за вказiвкою координатора з «ДНР».

Також  припинено деструктивну дiяльнiсть в областi росiйської IТ-компанiї «Digital Will», яка координувалась встановленим спiвробiтником ФСБ у вiдставцi. 

У рамках розслiдування кримiнального провадження здобуто беззаперечнi докази причетностi деяких мiсцевих мешканцiв до створення в "Вконтакте" спiльноти пiд назвою «Кировоград против ЕС», через яку масово поширювалися матерiали сепаратистського та терористичного характеру.

Стосовно мешканцiв областi, якi розповсюджували  через мережу Iнтернет матерiали антиконституцiйного та сепаратистського характеру, слiдчими управлiння було розпочато 16 досудових розслiдувань, за якими уже винесено 12 обвинувальних вирокiв суду.

Що у «арсеналi» контррозвiдки Управлiння?

За останнi роки ми набули непересiчний досвiд протидiї розвiдувальнiй та розвiдувально-пiдривнiй дiяльностi проти України. 

Ще на початку агресiї з боку Росiї нашi контррозвiдники викрили i затримали на територiї областi одного iз колишнiх спiвробiтникiв УСБУ в Донецькiй областi, який, перебуваючи у тимчасово окупованому Криму, надав добровiльну згоду на спiвпрацю iз ФСБ РФ. 

В iншому випадку нам вдалося встановити, що двоє вiйськовослужбовцiв, захопленi бойовиками НЗФ, погодилися пiдтримувати терористiв. Їх зрештою вдалося повернути додому в ходi так званого обмiну, однак вони приховали факт своєї спiвпрацi. У ходi слiдства один з них надав вичерпнi вiдомостi, сприяв встановленню iнших злочинiв i був звiльнений вiд покарання згiдно з чинним законодавством. Iнший отримав судовий вирок.

За нашими матерiалам засуджено ще одного вiйськовослужбовця, який заволодiв даними, що мiстять вiйськову таємницю, i планував вивезти їх до РФ.

У минулому роцi контррозвiдкою Управлiння iнiцiйовано закриття в’їзду на територiю України 15 iноземцям, якi брали участь у бойових дiях у зонi АТО на боцi сепаратистiв. Спiльно iз органами ДМСУ, видворено за межi нашої держави 27 iноземцiв. 

Щодо боротьби з корупцiєю та органiзованою злочиннiстю. Як виглядає ситуацiя у нашому регiонi?

У продовж 2014-2016 рокiв Управлiнням розпочато 164 досудових розслiдувань за корупцiйнi злочини, уже є кiлька десяткiв судових вирокiв.  Проведено понад сорока спецоперацiй iз затримання хабарникiв «на гарячому». Бiльшiсть реалiзацiй стосувались посадовцiв керiвної ланки.

На сьогоднiшнiй день припинено дiяльнiсть 10 злочинних груп, якi дiяли в Кiровоградськiй областi та були  причетнi до наркобiзнесу. За останнi три роки, спiльно iз iншими правоохоронними органами, вилучено з незаконного обiгу понад 7 тонн наркотичних засобiв. 

Якi найрезонанснiшi спецоперацiї у сферi боротьби iз корупцiєю та економiчними злочинами проведенi Кiровоградським управлiнням?

Вже з початку цього року за нашими матерiалами повiдомлено про пiдозру 6-м посадовцям за отримання неправомiрної вигоди. Найбiльший резонанс набуло затримано «на гарячому» суддю Кiровоградського районного суду Кiровоградської областi та посередника - приватного адвоката за вимагання та отримання неправомiрної вигоди.

В минулому роцi, спiльно з прокуратурою, спiвробiтниками СБУ припинено дiяльнiсть органiзованої злочинної групи з числа керiвного та оперативного складу Нацiональної полiцiї. Ця справа уже перебуває у судi.

З 2014 року вiддiлом захисту економiки управлiння повернуто до державного бюджету коштiв у розмiрi понад 33 млн. грн.

На початку року за нашими матерiалами повiдомлено про пiдозру мiсцевому мешканцю, який органiзував розкрадання українсько-росiйським пiдприємством аеродромних плит злiтно-посадкової смуги поблизу аеродрому «Кiровоград».

Ще хочеться згадати про причетнiсть Кiровоградського Управлiння до повернення Львiвському iсторичному музею цiнних картин – портретiв Розанди Лупул-Хмельницької та Тимоша Хмельницького (син Б.Хмельницького), якi були викраденi у 1960 роцi та у вереснi минулого року розшуканi спiвробiтниками Управлiння на територiї Кiровоградської областi. 

Як вiдомо, минулого року Службою безпеки України було встановлено рiвнi терористичної загрози для регiонiв країни. Пояснiсть, будь ласка, який рiвень встановлено для Кiровоградської областi та якi заходи, у зв’язку з чим, вживаються регiональним управлiнням?

Дiйсно, у зв’язку iз загостренням ситуацiї на адмiнiстративному кордонi з АР Крим та у зонi проведення АТО, згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України Служба безпеки України встановила для регiонiв країни рiвнi терористичних загроз вiд «сiрого» до «червоного». Для Кiровоградської областi встановлено «сiрий» рiвень. Це означає, що виникнення терористичних загроз можливе за наявностi ряду факторiв, що сприяють вчиненню терористичних актiв.

Головна задача Управлiння – так би мовити «тримати руку на пульсi», виявляючи та попереджаючи передумови до вчинення актiв тероризму.

При Управлiннi дiє координацiйна група Антитерористичного центру при Службi безпеки України та її штаб, до яких входять керiвники i квалiфiкованi спiвробiтник органiв об’єктiв боротьби з тероризмом. У взаємодiї з iншими правоохоронними органами посилено заходи iз забезпечення безпеки потенцiйно вразливих об’єктiв промисловостi, енергетики, життєзабезпечення, транспорту, мiсць масового перебування людей. Систематично проводяться експерименти по перевiрцi антитерористичної захищеностi цих об’єктiв, рiвня готовностi адмiнiстрацiї, служб безпеки та охорони до дiй у разi виникнення терористичної загрози. Так, протягом 2016 року проведено 37 таких експериментiв. З початку  року вони проведенi на об’єктах та електроенергетики, управлiння  надало рекомендацiї щодо пiдвищення рiвня захищеностi об’єктiв та здiйснюється контроль, як адмiнiстрацiя виправляє ситуацiю. 

З метою перевiрки дiєвостi системи антитерористичних заходiв, вдосконалення механiзмiв координацiї i взаємодiї в ходi попередження та припинення терористичних проявiв, координацiйною групою Антитерористичного центру при Управлiннi за спецiально розробленими задумами проводяться командно-штабнi й тактично-спецiальнi навчання iз залученням органiв управлiння, сил i засобiв рiзної вiдомчої пiдпорядкованостi. Так, протягом 2016 року антитерористичнi навчання проведенi на базi обласної Фiлармонiї (об’єкт з масовим перебуванням людей),  «Кременчуцькiй ГЕС» (важливий об’єкт електроенергетики) та в оточенi одного з вiйськових об’єктiв регiону (навчальна операцiя з пошуку та знешкодження терористично - диверсiйної групи).

Швидко й ефективно  Управлiння встановлює осiб, якi вдаються до анонiмних погроз вчинити терористичний акт. Як правило, особи  таких зловмисникiв встановлюються протягом лiчених годин.

Чи вiдчуваєте Ви сприяння та допомогу в своїй дiяльностi з боку органiв влади?

Безумовно. Ми вдячнi керiвникам органiв влади та мiсцевого самоврядування за всебiчне сприяння Управлiнню у виконаннi завдань, покладених законодавством на Службу безпеки України.

Так, протягом 2016-2017 рокiв реалiзовуються обласна та мiська Програми протидiї тероризму, якi передбачають комплекс превентивних заходiв, спрямованих на посилення захисту життя i здоров’я громадян, громадської  безпеки, охорони особливо важливих об’єктiв i недопущення проявiв тероризму. На зазначенi цiлi видiлено понад 5 млн. гривень.

Заходи, вжиттi Управлiнням у тiснiй взаємодiї з iншими правоохоронними органами, мiсцевою владою та громадськiстю сприяють стабiлiзацiї суспiльно – полiтичної ситуацiї в регiонi. 

Пане Олеже, щоб Ви хотiли побажали своїм колегам та Вашому колективу напередоднi професiйного свята? 

Для мене, як представника Української спецслужби, важливо, що мої колеги, у своїй службовiй дiяльностi керуються патрiотизмом, професiоналiзмом та високою вiдповiдальнiстю за долю нашої Держави та кожної людини.  Хочу висловити слова особливої подяки кожному спiвробiтнику за роботу та вiдповiдальнiсть до поставлених нашою країною завдань.

Нехай цей ювiлей стане для всiх нас додатковим зарядом енергiї та мужностi в справi гарантування безпеки нашої держави та забезпечення її територiальної цiлiсностi та суверенiтету. 

Поряднiсть i справедливiсть, чуйнiсть i вiдвертiсть, високе почуття обов'язку перед Державою нехай завжди залишаються вiрними супутниками по життю, а заслужена людська шана додає сил у нелегкiй працi.


Прес-група УСБУ в Кіровоградській області

3191 0
НОВИНИ

Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на Ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в Україні та Світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Електронна пошта №1- простий та зручний e-mail ім'я@ukr.net.Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.