ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ
12.07.2017 | 17:56

Аспірантка ЦНТУ: Словацькi унiверситети на «День вiдкритих дверей» влаштовують пiкнiк. ФОТО

Аспірантка ЦНТУ: Словацькi унiверситети на «День вiдкритих дверей» влаштовують пiкнiк. ФОТО

У весняному семестрi 2016-17 навчального року аспiрантка кафедри економiки, менеджменту та комерцiйної дiяльностi ЦНТУ Iлона Царенко стала лауреатом Нацiональної стипендiальної програми Словацької Республiки (SAIA) та отримала можливiсть пройти стажування на економiчному факультетi Технiчного унiверситету Кошице, де аспiрант ЦНТУ вивчала специфiку освiтнього процесу словацького унiверситету.

Про це iдеться на сайтi вишу.

– Що саме ви вказували в роздiлi «програма стажування»? Якими були вашi очiкування вiд стажування до поїздки до Словаччини?

– Перш за все, мене цiкавили дослiдження, якi можуть бути використанi в моїй дисертацiї. А саме: цiкавила специфiка освiтнього процесу у вищому начальному закладi Словацької Республiки.

Технiчний унiверситет мiста Кошице дещо схожий на наш Центральноукраїнський нацiональний технiчний унiверситет. Сучасна iсторiя TUKE бере витоки з технiчного коледжу, в якому працювало три iнженернi факультети: важкого машинобудування, гiрничий та металургiйний. Згодом до структури навчального закладу, який в 1990-тi роки став унiверситетом, додалися новi факультети не технiчного спрямування. Зокрема, зараз в TUKE працюють факультет економiки, факультет мистецтв, факультет аеронавтики.

До речi, в Словаччинi методика складання нацiональних рейтингiв вищих навчальних закладiв вiдрiзняються вiд нашої: там оцiнюють не загалом унiверситети, як в Українi, а окремi факультети. Так от, факультет економiки Технiчного унiверситету Кошице, вiдповiдно до нацiонального рейтингу ARRA, визнано найкращим серед економiчних факультетiв усiх вищих навчальних закладiв Словаччини.

В процесi стажування я запланувала провести дослiдження взаємозв’язку мiж впровадженням в їхньому унiверситетi системи якостi освiтнього процесу за стандартами ISO та динамiкою рейтингiв факультетiв межах країни.

По-друге, мене цiкавило, як в TUKE побудована мiжнародна дiяльнiсть, як у них працює академiчна мобiльнiсть, якi у них є мiжнароднi договори iз iншими унiверситетами. Також цiкаво було дiзнатися про дослiдницькi проекти науковцiв TUKE в рамках як словацьких, так i мiжнародних грантових програм, у тому числi, в рамках проекту «Горизонт 2020».

– Графiк стажування та його наповнення визначали ви самi чи приймаючий унiверситет?

– Спочатку ми iз моїм супервайзером (керiвником) стажування вiд TUKE визначили напрями роботи, де я озвучила свої iдеї щодо стажування. Ми обговорили загальну стратегiю моїх дослiджень та тактику досягнення мети дослiджень. В усьому iншому менi було надано повну свободу дiй: що робити, в який час i чим займатися

У перший же день менi надали персональне робоче мiсце з комп’ютером та доступом до мережi Iнтернет в загальному офiсi аспiрантiв Технiчного унiверситету м. Кошице. Я мала змогу вiдвiдувати лекцiї, практичнi зайняття, одного разу прослухала вiд початку до завершення захист на здобуття вченого звання професора, який проходив в унiверситетi (в Словаччинi потрiбно захищати свої науковi доробки, щоб отримати звання професора).

На початку другого мiсяця стажування супервайзер запропонувала вiдвiдувати iнтенсивний курс бiзнес-симуляцiї англiйською мовою, який читав запрошений професор з Румунiї (курс для студентiв-менеджерiв, тому мене це дуже зацiкавило, оскiльки я є спiрантом кафедри економiки, менеджменту та комерцiйної дiяльностi). Потiм професор iз Румунiї запропонував попрацювати асистентом пiд час його курсу бiзнес-симуляцiї, а по завершенню курсiв мене запросили взяти участь у науковiй конференцiї, в якiй факультет економiки Технiчного унiверситету мiста Кошице був спiворганiзатором та, в результатi, долучитися до авторського складу англомовної колективної монографiї.

– I якими ви побачили основнi вiдмiнностi навчального процесу в словацькому унiверситетi?

– Перше, що одразу помiчаєш – ступiнь поширення англiйської мови в навчальний процес. В межах унiверситету для викладачiв, не дивлячись на їхнiй вiк, майже не для кого не було проблемою спiлкуватися англiйською мовою. Не кажучи вже про те, що досить багато викладачiв молодшого та середнього вiку знають додатково iще одну або бiльше iноземних мов: наприклад, нiмецьку чи французьку (чеську не беремо до уваги). Вiдповiдно, значна кiлькiсть курсiв читається iноземними мовами.

Студенти мають набагато бiльше, нiж в українських унiверситетах, практики. Загалом, поведiнка студентiв в унiверситетi, дiалоги студентiв iз викладачами та спiлкування мiж студентами та викладачами вiдрiзняється вiд того, що ми звикли бачити та чути в українських ВНЗ. Наприклад, у нас (iсторично, поки що, так складається) не прийнято приходити на пари iз їжею чи кавою. У них студенти на парах не користуються мобiльними гаджетами, навiть до рук не беруть, хоча нiхто не змушує студентiв обов’язково здавати телефони, планшети при входi до кабiнету. Вся увага пiд час занять – на викладача, на дошку, на конспект. Але рукописний конспект лекцiй ведеться за бажанням (зрештою, всi лекцiї того чи iншого курсу можна отримати або в електронному виглядi, або у роздрукованому виглядi). У них студенти пiд час пари можуть вийти до дошки та спробувати дискутувати iз викладачем.

При цьому студенти досить мотивованi та не iнертнi. Їм багато що пропонується i вiд них мало що вимагається в обов’язковому виглядi. Вони самi iнiцiюють власне залучення до рiзного роду проектiв.

Бiльш детально про результати моїх дослiджень протягом стажування на факультетi економiки Технiчного унiверситету мiста Кошице я планую розповiсти у статтях (англiйською та українською мовами), якi буде опублiковано у збiрниках наукових праць TUKE та Центральноукраїнського нацiонального технiчного унiверситету.

Напевне, у кожному ВНЗ України регулярно проходять «Днi вiдкритих дверей» для школярiв, i ЦНТУ, звичайно, не є виключенням iз цього правила. В свою чергу, багато вiтчизняних пiдприємств та органiзацiй органiзовують «Днi вiдкритих дверей» для студентiв унiверситетiв. Перебуваючи у Словаччинi, Iлона Царенко стала свiдком того, як проходить «День вiдкритих дверей» у Технiчному унiверситетi мiста Кошице, а також вiдвiдала разом iз студентами економiчного факультету TUKE одне iз пiдприємств, яке запросило до себе студентiв на екскурсiю. Дуже цiкаво порiвняти

Отже, у словацькому Технiчному унiверситетi мiста Кошице «День вiдкритих дверей» було органiзовано у виглядi пiкнiку. Так-так, пiкнiку iз барбекю, шоу-програмою, iграми, конкурсами та iнше. Тривав «День вiдкритих дверей» дiйсно весь день (це був четвер, навiть не вихiдний) на територiї паркової зони бiля навчального закладу, i запрошувались на захiд учнi шкiл вiком вiд семи рокiв та бiльше. Багато хто приходив iз братами, сестрами, батьками, дiдусями, бабусями. Орiєнтовна кiлькiсть гостей «Дня вiдкритих дверей», за оцiнкою Iлони Царенко, склала бiльше 1500 осiб за день. Викладацький склад унiверситету: представники вiд кожного факультету – по черзi, хто не мав в той день лекцiй чи практичних занять – працювали в презентацiйних палатках та знайомили гостей зi своїми факультетами та спецiальностями.

Наприклад, викладачi мистецького факультету малювали разом iз дiтьми, займалися гончарством тощо. Представники економiчного факультету влаштували для гостей конкурси iз визначення фальшивих банкнот серед справжнiх, або конкурс, в якому треба було за вагою мiшечка з монетами вгадати суму, або iнтерактивний конкурс на знання країн, що вiдносяться до зони євро та до Європейського Союзу.

Тобто, вiдвiдувачi такого «Дня вiдкритих дверей» знайомилися iз навчальним закладом, його викладачами та спецiальностями за допомогою iгор та конкурсiв. Але треба зауважити: оргкомiтет працював над пiдготовкою «Дня вiдкритих дверей» у Технiчному унiверситетi мiста Кошице бiльше двох тижнiв…

Екскурсiя студентiв на пiдприємство та спiвпраця роботодавцiв iз унiверситетами.

Сам факт того, що пiдприємство запросило студентiв на екскурсiю та взяло на свiй рахунок транспортнi витрати нiкого не здивує. А якщо додати, що фiрма – австрiйська, базується у Вiднi, i дорога вiд Кошице (розташованого у 100 кiлометрах вiд кордону мiж Словаччиною та Україною) до Вiдня зайняла два днi, i компанiя додатково оплатила ночiвлю студентiв в Братиславi?

Для словацьких унiверситетiв все це – норма. Студенти третiх-четвертих курсiв регулярно отримують запрошення вiд компанiй як зi Словаччини, та i з iнших країн Європи. Фiрми за свiй кошт органiзовують студентам екскурсiї пiдприємствами та – найголовнiше – пропонують гостям випробувати себе в ролi того чи iншого працiвника органiзацiї, вiдповiдно до їхньої спецiальностi.

Аспiрантка ЦНТУ разом зi 40 студентами економiчного факультету Технiчного унiверситету в мiстi Кошице вiдвiдала головний офiс мiжнародної транспортної компанiї LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG у Вiднi (до речi, вони мають сторiнку в мережi Iнтернет українською мовою). Екскурсiя проводилась двома мовами: англiйською та нiмецькою, точнiше, студентiв було роздiлено на двi групи, вiдповiдно до мови, якою вони могли спiлкуватися: англомовну та нiмецькомовну. Гостям показали пiдприємство, розповiли про пiдприємство, а потiм запропонували – за бажанням – сiсти за робоче мiсце менеджера-логiста i виконувати функцiї менеджера-логiста: розрахувати варiанти доставки вантажу, телефонували клiєнтам тощо. За словами Iлони Царенко, такий спосiб залучення студентiв до виконання професiйних обов’язкiв дiйсно допомагає молодим людям вiдчути, влаштовує їх така робота/спецiальнiсть чи не влаштовує? Бiльш того, студенти, яких зацiкавить така робота, можуть там же домовитися про варiанти влаштуватися на це пiдприємство на оплачувану практику.

Дана методика роботи зi студентами свiдчить про реальну зацiкавленiсть пiдприємств у мотивуваннi студентiв та налагодженню спiвпрацi iз унiверситетами.

За словами Iлони Царенко, пiд час її стажування в Технiчному унiверситетi мiста Кошице, було напрацьовано основнi тези договору про спiвпрацю мiж TUKE та Центральноукраїнським нацiональним технiчним унiверситетом, пiдписання якого заплановано на осiнь 2017 року.

Пiдготував Олександр Виноградов

398 0
НОВИНИ

Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на Ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в Україні та Світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Електронна пошта №1- простий та зручний e-mail ім'я@ukr.net.Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.